Address: Marshal Tito 96, 1200, Tetovo, Macedonia     Tel: +389 (0) 77 670 - 201    Email: info [AT] cdi.mk

National umbrella association for development, education and social services.

УРБАН ВЕТ | URBAN VET

УРБАН ВЕТ | URBAN VET
Проект за стручно образование и обукa
Projekti për arsim dhe trajnim profesional

Цели на проектот

Qëllimet e projektit

Цел 1: Да се формира мрежа од претпријатија и да се овозможи обука на 20 лица во текот на првата година од проектот
Qëllimi 1: Të krijohet një rrjet të ndërmarrjeve dhe të mundësohet trajnim për 20 persona gjatë vitit të parë të projektit.
Цел 2: Да се обезбеди стручно образование и обука за најмалку 80 лица на различни теми, согласно потебите на пазарот на труд.
Qëllimi 2: Të sigurohet arsim profesional dhe trajnim për të paktën 80 persona në tema të ndryshme, sipas kërkesave të tregut të punës.
Цел 3: Да се обезбеди директна поддршка на најмалку 3 нови бизниси во период од 2 години.
Qëllimi 3: Të sigurohet mbështetje të drejtpërdrejtë për të paktën 3 biznese të reja gjatë një periudhe 2 vjeçare.
Цел 4: Да обезбеди можност за најмалку 10 претприемачи да учествуваат во програмата Еразмус за претприемачи, во компании од Европската Унија.
Qëllimi 4: Të sigurohet mundësi që të paktën 10 sipërmarrës të marrin pjesë në programin Erasmus për sipërmarrësit në kompanitë e Bashkimit Evropian.

Обуки кои се спроведуваат

Trajnimet që po zhvillohen

 

  1. Столар – Marangoz
  2. Пекар – Bukëpjekës
  3. Машинобравар – Axhustator

Пријави се за обука!

Apliko për trajnim

Потпишување на меморандум за соработка сo С.С.О.У Моша Пијаде

Nënshkrimi i memorandumit për bashkëpunim me SHMPK Moha Pijade

 

Информативни сесии за заинтересирани лица
Sesionet informative për personat e interesuar
Информативен ден
Dita informative

Уредување на простории
Rregullimi i hapësirave

Во рамките на проектот УРБАН ВЕТ , на ден 05.03 2019, се одржа инфо сесија во просториите на средното училиште – Моша Пијаде- Тетово.

На сесијата беа присутни 29 лица од кои 23 апликанти за обуките кои ќе се спроведат во рамките на проектот, 4 ментори и 2 претставници од ИРЗ. Инфо сесијата започна со кратко излагање на претставник од ИРЗ , за организацијата како и за проектот и активностите предвидени во проектот. Потоа менторите одговорни за обуките ги запознаа присутните со начинот како ќе се спроведат обуките и интензитетот на теориските и практичните часови. Што е тоа што ќе го научат во текот на обуката и која
ќе биде користа од стекнатото знаење. Потоа апликантите имаа можност да ги прашаат менторите за се што ги интерсира во врска со обуките. По кратката дискусија следеше заклучок дека за да се стекнат со дипломата за завршена обука апликантите треба да бидат 80% присутни на предавањата и да покажат интерес за проактивно учество.

Сите се согласија дека обуките треба да почнат што поскоро и со надеж за успешна соработка менторите ги поздравија апликантите.

Project: URBAN VET