Address: Marshal Tito 96, 1200, Tetovo, Macedonia     Tel: +389 (0) 77 670 - 201    Email: info [AT] cdi.mk

National umbrella association for development, education and social services.

Disability Platform Macedonia

Guided by the common desire to advance academic, research and teaching cooperation of mutual interest, the Faculty of Philosophy (FP), at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, State School for Rehabilitation of Children and Youth with Impaired Vision, Dimitar Vlahov in Skopje, and Association Community Development Institute (CDI) from Tetovo on 6.08.2018 signed the memorandum of corporation of the tripartite organization Disability Platform.

The platform was established in order to deepen the cooperation between partners in order to develop and support various programs and activities, develop new policy papers for people with disabilities.

Partners join their portfolios into a common database, called Disability Platform Macedonia, and all will give equal contributions depending on their expertise and the area of ​​action.

The platform’s vision is to connect and interact with institutions with similar activity in Europe and beyond and through positive examples and experiences to act in Macedonia.

The mission of the platform is to build an innovative approach in different areas of work with people with disabilities through European projects.

Within the framework of the platform, other legal entities can also be included.

Водени од заедничката желба за унапредување на академската, истражувачката и наставната соработка од заеднички интерес, како и од вмрежување на државните институции со граѓанскиот сектор, Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов во Скопје, и Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) од Тетово, на ден 6.08.2018 го потпишаа меморандумот за функционирање и идно делување на трипартитна организација Disability Platform.

Платформата е формирана со цел да се продлабочи соработката помеѓу партнерите со цел за развој и поддршка на различни програми и активности, развивање на нови политики за лица со посебни потреби.

Партнерите ги здружуваат своите портфолија во една заедничка база на податоци, наречена Disability Platform Macedonia и сите даваат подеднаков придонес во зависност од нивната стручност и област на делување.

Визијата на платформата е да се поврзе и вмрежи со институции со слична или иста дејност во Европа и подалеку и преку позитивни примери и искуства да делува и во Македонија.

Мисијата на платформата е преку Европски проекти да да изгради иновативен пристап кон работата со лицата со попреченост.

Во рамките на платформата по потреба може да се вклучат и да членуваат и други правни субјекти.

Official Facebook page: